Ulstein Fjernvarme

  


Prosessen

 1. Ta kontakt med Ulstein Fjernvarme og meld interesse.
 2. Det blir klart kvar bygget ligg i forhold
  til fjernvarmenettet og energisentralane,
  og om det er aktuelt å levere til den aktuelle adressa.
 3. Kunden må gjere seg kjend med dei
  tekniske retningslinene, leveringsvilkåra
  og prismodellen som ein får tilsendt frå
  Ulstein Fjernvarme.
 4. Kunden melder inn dimensjonerande
  data som energi- og effektbehov og
  temperatur-nivå ved å fylle ut vårt
  «Energi- og effektskjema».


 1. Kunden sender inn planteikning som
  viser rom for kundesentral/energisentral.
 2. Det blir halde kundemøte.
 3. Det blir gjennomført synfaring for å avklare blant anna innførselsvegar, framdriftsplan.
 4. Ulstein Fjernvarme sender tilbod til kunden.
 5. Avtalen blir underskriven.
 6. Kundesentral og eventuelt energisentral blir bestilt.
 7. Montere og starte drift av leveransar.

Energi- og effektskjema
for fjernvarme og -kjøling.EG ØNSKJER
KONTAKTINFORMASJON
Namn *
E-post *
Telefon *
BYGGET ER
KUNDESENTRAL
Adresse
Gardsnr./bruksnr.
UTBYGGJAR
Namn
Adresse
Telefon
VVS-KONSULENT
Namn
Adresse
Telefon
FORBRUKSBEHOV BLIR FYLT UT BERRE VED BEHOV FOR FJERNVARME
Radiator kW

Dimensjonerande temperatur sekundærnett, tur/retur

Ventilasjon til leilegheit/fellesrom kW
Aerotempere/ventilasjon til garasje kW
Golvvarme kW
Golvvarme bad kW
Varmt tappevatn kW
Gatevarme kW
Forventa energiuttak av fjernvarme kWh/år
Forbruk av olje i bygninga liter/år
Forbruk av elektrokjeler i bygninga kWh/år
Bygningas oppvarma areal m2
FORBRUKSBEHOV BLIR FYLT UT BERRE VED BEHOV FOR FJERNKJØLING
Kjøling, ventilasjon kW Dimensjonerande temperatur sekundærnett, tur/retur
Kjøling, kjølerør kW
Forventa energiuttak av fjernkjøling kWh/år
Det kjølte areaet i bygninga m2
TEKNISKE LØSNINGER SEKUNDÆRANLEGG
Radiator/ventilasjon:
Styring/regulering
Tappevatn
VEDLEGG
Når du sender skjema, vil du få ei stadfesting på epost. Vi vil ta kontakt innan 48 timar.