Ulstein Fjernvarme

  


uf__front_page_logo_01.png

Fjernvarme nyttar seg av energi som elles ville gått tapt. Jo betre vi lukkast i å utnytte slik energi, jo meir bidreg vi til reduserte utslepp og naturinngrep.

Energi frå fjord, bidreg til reinare jord!

Fjernvarme frå fjord er bra for lokalsamfunnet.

Fornybar energi frå fjord er klimatiltak som nytter.

Fjernvarmesystemet binder større bygg i saman i eit system med felles varmesentral, i staden for at kvart enkelt bygg har sin individuelle varmesentral.

Sjå alle nyhende

Rekordhøyt strømforbruk i 2017
Ifølge vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE har det aldri blitt brukt like mye strøm i Norge som i fjor. Dette til tross for at strømprisene økte med i snitt ti prosent, og at vinteren var relativt mild.  
22.01.18 00:00
Delseier for bioenergi i EU-parlamentet
Europaparlamentet stemte den 17. januar over energieffektiviseringsdirektivet, fornybardirektivet og styringssystemet for disse to direktivene fram til 2030. Avstemningen var startskuddet for forhandlinger med Ministerrådet.
19.01.18 00:00
Oplandske bioenergi - nå med 20 nær- og fjernvarmeanlegg
Oplandske bioenergi har nylig etablert et nytt fjernvarmeanlegg i Haugsbygd i Ringerike kommune. Dermed har det Biri-baserte firmaet nå i alt 20 biobaserte anlegg, fra Tretten i Gudbrandsdalen i nord til Bærum i sør. I tillegg til at anleggene produserer klimavennlig varme, bidrar de til redusert behov for nettforsterking, som på sikt betyr lavere nettleie.
18.01.18 00:00
EU-kommisjonen har lagt fram ny plaststrategi
Europa-kommisjonen la tirsdag fram sin nye plaststrategi, som peker på mer gjenbruk og forbud mot bestemte plasttyper.
17.01.18 00:00
Klima- og miljødepartementet overtar eierskapet til Enova
I ekstraordinært statsråd i dag kl. 14:00 ble det nye regjeringskollektivet utnevnt av Kongen. I forlengelsen av regjeringskabalen har også Enova vært et tema. Det er nå besluttet at eierskapet til Enova flyttes fra Olje- og energidepartementet til det sektor-overgripende Klima- og miljødepartementet som skal ledes av Ola Elvestuen (V).
17.01.18 00:00
KVIFOR?

Fordi det er miljøvennleg

 

 

KNYTER HAV TIL LAND

Ulstein er eit samfunn som eksisterer mykje takka vere sjøen. Industrien har vakse
fram ut frå nærleiken til havet. Samfunnet har vakse og fått eit verdsrenommé der
kvalitet og innovasjon står i fokus. Dette har slått rot i sjela til ulsteiningane.

Miljøsatsinga til Ulstein Fjernvarme knyter hav til land på ein slik måte at havets
termiske energi kjem til nytte – for samtid og framtid!

 

MINIMALE INNGREP, UTSLEPP OG RESSURSBRUK

Fjernvarme er eit energisystem som gir få naturinngrep, lite utslepp og
liten ressursbruk totalt sett.  Fjernvarmekonseptet byggjer på ideen om å nytte
energi som er til overs i samfunnet, og som ville ha gått til spille om ikkje
fjernvarmesystema hadde teke energien i bruk.

 

ENERGI TIL OVERS

Til betre vi lykkast i å utnytte slik overskotsenergi, til meir reduserer vi energitapet
i samfunnet og bruken av primære energiressursar. Dette gir mindre utslepp og
færre inngrep i naturen.

 

KORLEIS?
uf_illustration_korleis_03.png

Frå vatn til energi

 

Ulstein Fjernvarme pumpar store mengder med sjøvatn frå djupna ute i fjorden
og inn til land. Der vert energien overført til landnettet som er ferskvatn. På land
vert vatnet pumpa rundt i byen i to sløyfer, ei mot aust og ei mot vest. Begge med
forgreiningar undervegs i traseen. Ute i anlegget er det lokale energisentralar som
nyttar varmepumpeteknologi. Vi kan tilby både varme og kjøling. Etter energisentral
står kundesentral, som i praksis er bindeleddet mellom Ulstein Fjernvarme og kunde.

KVEN?

Ulsteinvik - aust og vest

 

I utgangspunktet kan alle som er langs traseen, få fjernvarme.  Men for
mindre einingar, som til dømes einebustader, vil ein måtte vurdere kvart enkelt
tilfelle. Dersom det er fleire einingar i området, og oppvarminga i bustaden(e) er
basert på vassboren varme, så kan det vere aktuelt å tilby ei løysing.

Nye utbyggingsområde som ligg langs eller i nærleiken av hovudtraseen,
vil heilt klart kunne hauste fordelar av å nytte vår løysing om ein planlegg dette frå
starten av. Større bygg, til dømes leilegheitskompleks, kontorbygg, kjøpesenter,
skular, hotell og andre større bygg som har eit visst energibehov, er aktuelle.

Trykk her for teknisk informasjon.

 

 

VEST
uf_map.png

Samarbeidspartnarane våre

 

                        

 

Her er ein film som vi har henta frå Fjordvarme i Eid kommune. Han fortel korleis vi
vil skape heile prosessen med fjernvarme i Ulsteinvik; teknologien vi vil nytte, korleis
vi hentar vatnet opp frå sjøen og fraktar det til dei ulike adressene – og omformar
energien til varme eller kjøling.

Kontakt oss
kontakt

Dagleg leiar Øyvind Amdam


E-post
oyvind@ulsteinfjernvarme.no


Telefon
941 55 126


Adresse
Reiten 22
6065 Ulsteinvik